Image

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti prodaje novih vozila (motorna vozila i prikolice)

Neobvezujuča preporuka Udruženja automobilske industrije (VDA), Udruženja međunarodnih proizvočača motornih vozila (VDIK) i

Središnjeg udruženja Njemačke za trgovinu motornim vozilima (ZDK)

Datum: 12/2016.

I. Zaključivanje ugovora/Prijenos prava i obveza kupca

Kupac je vezan uz narudžbu najviše 21 dan. Kupoprodajni ugovor smatra se zakljućenim, kada prodavatelj, u pisanom obliku putem email-a potvrdi prihvat uplate rezervacije i narudžbe, pobliže označenog predmeta kupnje. Međutim, prodavatelj je obvezan kupca smjesta obavijestiti kao naručitelja u slučaju odbijanja odnosno neprihvačanja narudžbe, zbog razloga što je vozilo prodano i ne nalazi se više u Online-Web-Shopu, tj. Lageru.

2. Prijenos prava i obveza kupca na temelju kupoprodajnog ugovora podložni su ishođenju pisane suglasnosti prodavatelja.

 

II. Placanje

1. Kupoprodajna cijena i cijene za dodatne usluge dospijevaju na plačanje kod predaje predmeta kupnje odnosno prodaje i ispostave ili slanja računa.

2. Kupac je ovlašten pokrenuti protutužbu, isključivo ako je protutužba Kupca nesporna ili postoji pravovaljano vlasništvo u odnosu na potraživanja. U ovom su slučaju isključena protupotraživanja kupca na temelju istog kupoprodajnog ugovora. Kupac se može pozivati na pravo pridržaja, ukoliko to pravo počiva na zahtjevima odnosno potraživanja iz istog ugovornog odnosa.

III. Isporuka i kašnjenje s isporukom

1. Termine i rokove isporuke, koje je moguče ugovoriti kao obvezujuče ili neobvezujuče, potrebno je navesti u pisanom obliku. Rokovi isporuke počinju sa zaključenjem ugovora.

2. Kupac je ovlašten od prodavatelja zahtijevati isporuku šest tjedana nakon prekoračenja obvezujučeg termina isporuke. Ovaj se rok skračuje na tri tjedna, za vozila koja se več nalaze kod prodavatelja. U ovakvom se slučaju smatra kako prodavatelj kasni u izvršavanju ugovornih obveza.

Ukoliko kupac zahtijeva naknadu štete za kašnjenje, naknada štete se, kod blagog nemara prodavatelja ograničava na najviše 5% ugovorene kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac zahtijeva naknadu štete umjesto izvršenja obveza od strane prodavatelja, zahtjev za potraživanjem ograničen je na najviše 15 % ugovorene kupoprodajne cijene, u slučaju blagog nemara. Ako je kupac pravna osoba, javno-pravni posebni fond ili poduzetnik koji, kod zaključivanja ugovora aktivno izvršavaju poslovnu ili samostalno djelatnost, zahtjevi za naknadom štete umjesto izvršenja usluge isključeni su u slučaju blagog nemara.

Ukoliko prodavatelj ne može izvršiti isporuku tijekom kašnjenja, isti snosi odgovornost uz postojanje gore ugovorenih ograničenja odgovornosti. Prodavatelj ne snosi ni odgovornost za štete nastale kod pravovremene isporuke.

4. U slučaju prekoračenja obvezujučeg roka isporuke ili termina isporuke, smatra se kako Prodavatelj ve? kasni s izvršenjem obveza več sa samim prekoračenjem  roka isporuke ili termina isporuke. Prava kupca se, u tom slučaju, utvrđuju prema stavci 2, rečenici 4 i stavci 3 ovog odlomka.

5. Ograničenja po pitanju odgovornosti i isključenja odgovornosti ne primjenjuju se za štete koje se zasnivaju na grubom nemaru ili namjernom kršenju obveza od strane Prodavatelja, njegovog zakonskog predstavnika, baš kao i kod ugrožavanja života, tijela ili zdravlja.

6. Viša sila ili smetnje na strani dobavljača, koje sprečavaju Prodavatelja, bez njegove krivnje, u pravovremenoj isporuci (u okviru dogovorenog roka ili termina isporuke) predmeta kupoprodaje, utječu na promjenu termina i rokova navedenih u stavkama 1 do 4 za vrijeme trajanja smetnji u radu koje su uzrokovane navedenim okolnostima. Ukoliko navedene smetnje vode do obustave rada duže od četiri mjeseca, Kupac ima pravo odstupiti odnosno povuči se iz ugovora.  Ostala prava na odstupanje ovime ostaju netaknuta.

7. Proizvođač zadržava pravo na izmjene u konstrukciji i dizajnu, kao i na odstupanja u nijansi boje te promjene u opsegu isporuke tijekom razdoblja isporuke, ukoliko su promjene ili odstupanja, uzevši u obzir interese Prodavatelja, prihvatljiva po Kupca. Ukoliko Prodavatelj ili Proizvođač, u svrhu označavanja narudžbe ili naručenog predmeta kupoprodaje, koristi znakove ili brojeve, iz navedenog ne nastaju nikakva prava.

IV. Preuzimanje

1. Kupac se obvezuje preuzeti predmet kupoprodaje u roku 14 dana od primitka obavijesti o mogučnosti preuzimanja predmeta kupoprodaje.

2. Ukoliko kupac ne preuzme predmet kupoprodaje, prodavatelj je ovlašten iskoristiti svoja zakonska prava. Ukoliko prodavatelj zahtijeva naknadu štete, ista iznosi 15 % u odnosu na kupoprodajnu cijenu. Iznos za naknadu štete može biti viši ili niži, ukoliko prodavatelj uspije dokazati veču štetu ili ukoliko kupac uspije dokazati da je šteta puno manja od navedene ili da štete uopče nema.

V. Pridržaj prava vlasništva

1. Do trenutka podmirenja tražbina Prodavatelja, na temelju kupoprodajnog ugovora, predmet kupoprodaje ostaje u vlasništvu prodavatelja.

Ako je kupac pravna osoba, javno-pravni posebni fond ili poduzetnik koji, kod zaključivanja ugovora aktivno izvršavaju poslovnu ili samostalno djelatnost, pridržaj prava vlasništva vrijedi i kod potraživanja Prodavatelja prema Kupcu na osnovu trenutnog poslovnog odnosa pa sve do

podmirenja iznosa koji su u vezi s kupoprodajom.

Na zahtjev kupca, prodavatelj je obvezan odreči se pridržaja prava vlasništva, ukoliko kupac podmiri sva potraživanja koja su u vezi s predmetom kupoprodaje te ukoliko postoji primjereni instrument osiguranja za ostala potraživanja iz trenutnih poslovnih odnosa.

Tijekom trajanja pridržaja prava vlasništva, prodavatelj ima pravo na posjed vozačke dokumentacije (knjižica motornog vozila (Fahrzeugbrief).

2. Ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu i cijenu za sporedne usluge ne isplati ili ju ne isplati sukladno odredbama sadržanima u ugovoru, prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora i zahtijevati od kupca naknadu štete.

Ukoliko prodavatelj zahtijeva naknadu štete umjesto izvršenja usluge i ponovno preuzme predmet kupoprodaje, prodavatelj i kupac suglasni su s time da če prodavatelj kupcu nadoknaditi uobičajenu prodajnu vrijednost predmeta kupoprodaje u trenutku ponovnog preuzimanja predmeta kupoprodaje.

Na zahtjev kupca koji je moguč neposredno nakon povrata predmeta kupoprodaje, imenuje se, po odabiru prodavatelja, Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) ili TÜV, koji određuje uobičajenu prodajnu vrijednost.

Kupac snosi troškove koji se odnose na povrat i korištenje predmeta prodaje.

Troškovi korištenja predmeta kupoprodaje snose, bez dokaza, 5 % uobičajene prodajne vrijednosti.

3. Sve dok postoji pridržaj prava vlasništva, kupac nema pravo raspolagati predmetom kupoprodaje niti ustupiti isti trečoj osobi na korištenje.

VI. Odgovornost za materijalne nedostatke

1. Zahtjevi kupca u odnosu na materijalne nedostatke zastarijevaju sukladno zakonskim odredbama, unutar dvije godine od isporuke predmeta kupoprodaje.

Iznimku u ovom slučaju predstavlja rok zastare od jedne godine, ako je kupac pravna osoba, javno-pravni posebni fond ili poduzetnik koji, kod zaključivanja ugovora aktivno izvršavaju poslovnu ili samostalno djelatnost.

2. Skračenje roka zastare iz stavke 2, rečenice 2 ne primjenjuju se za štete  koje se zasnivaju na grubom nemaru ili namjernom kršenju obveza od strane prodavatelja, njegovog zakonskog predstavnika, baš kao i kod ugrožavanja života, tijela ili zdravlja.

3. Ukoliko je Prodavatelj, na temelju zakonskih odredbi, prouzročio štetu kao posljedicu nemara, tada, u ograničenom opsegu, prodavatelj snosi odgovornost kako slijedi:

Odgovornost postoji kod povrede obveza koje se smatraju bitnima za ugovor, točnije onih obveza koje predstavljaju sastavni dio ugovora, u odnosu na sadržaj i svrhu ili onih obveza čije izvršenje omogučuje redovno izvršenje kupoprodajnog ugovora i na čije se izvršenje Kupac oslanja. Ova je odgovornost ograničena na tipične štete koje je moguče predvidjeti prilikom zaključenja ugovora.

Isključena je osobna odgovornost zakonskog predstavnika, punomočnika i djelatnika Prodavatelja za štete prouzročene blagim nemarom.

U odnosu na prethodno navedeno ograničenje odgovornosti i prethodno navedeno isključenje odgovornosti, primjenjuje se stavka 2 ovog odlomka.

4. Neovisno o krivnji prodavatelja, odgovornost ostaje na prodavatelju u slučaju prešučivanja nedostatka, čak i kod preuzimanja jamstva ili rizika, sve u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode.

5. U slučaju potrebe za uklanjanjem nedostataka, vrijedi sljedeče:

a) Kupac ima pravo zahtijevati uklanjanje nedostataka od strane prodavatelja i kod druge osobe, proizvođača/uvoznika odnosno od strane servisne službe koja je ovlaštena za održavanje i popravke predmeta kupoprodaje; u posljednjem slučaju, kupac je dužan smjesta obavijestiti prodavatelja u slučaju bezuspješnog prvog uklanjanja nedostataka. Kod usmenog iskazivanja zahtjeva, kupcu je potrebno uručiti i pisanu potvrdu o navedenom zahtjevu odnosno potraživanju.

b) Ukoliko je predmet kupoprodaje u neispravnom stanju uslijed materijalnog nedostatka, kupac je dužan obratiti se servisnoj službi koja je odobrena od strane proizvođača/uvoznika predmeta kupoprodaje a koja se nalazi najbliže u odnosu na lokaciju neispravnog predmeta kupoprodaje.

c) Kupac ima pravo podnijeti zahtjev u odnosu na materijalne nedostatke a koji se tiče dijelova ugrađenih u svrhu otklanjanja nedostataka do isteka roka zastare, a sve na temelju kupoprodajnog ugovora.

d) Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo prodavatelja.

6. Promjena vlasništva nad predmetom kupoprodaje ne utječe na uklanjanje nedostataka.

VII. Nadležni sud

1. U odnosu na sveukupne trenutne i buduče zahtjeve odnosno potraživanja na temelju poslovanja, uključujuči i mjenična potraživanja, nadležnost pripada sudu koji se nalazi se u sjedištu prodavatelja.

2. Isti je sud nadležan i kada Kupac nema opčenito nadležni sud u tuzemstvu, kada nakon zaključivanja ugovora promjeni prebivalište ili ukoliko njegovo prebivalište nije poznato u vrijeme podizanja tužbe. Opčenito govoreči, u slučaju potraživanja od strane prodavatelja prema kupcu nadležan je sud u mjestu stanovanja prodavatelja.

VIII. Napomena sukladno članku 36 Zakona o rješavanju sporova s potrošačima (VSBG)

Prodavatelj ne sudjeluje u postupku rješavanja spora pred organom za rješavanje sporova potrošača u smislu zakona o rješavanju sporova potrošača te ni u ovom kontekstu nije obvezan na to.

Uvjeti prodaje za rabljena vozila (motorna vozila i prikolice)

Neobvezujuča preporuka Središnjeg udruženja Njemačke za trgovinu motornim vozilima (ZDK)

Datum:   12/2016.

I. Zaključivanje ugovora/prijenos prava i obveza kupca

Kupac je vezan uz narudžbu najviše 14 dana. Kupoprodajni ugovor smatra se zakljućenim, kada prodavatelj, u pisanom obliku putem email-a potvrdi prihvat uplate rezervacije i narudžbe pobliže označenog predmeta kupnje. Međutim, prodavatelj je obvezan kupca smjesta obavijestiti kao naručitelja u slučaju odbijanja odnosno neprihvačanja narudžbe, zbog razloga što je vozilo prodano i ne nalazi se više u Online-Web-Shopu, tj. Lageru.

2. Prijenos prava i obveza kupca na temelju kupoprodajnog ugovora podložni su ishođenju pisane suglasnosti prodavatelja.

II. Plačanje

Kupoprodajna cijena i cijene za dodatne usluge dospijevaju na plačanje kod rezervacije vozila plačanjem online, tj. kreditnom karticom ili putem IBAN-plačanja i ispostave i slanja računa elektronski, putem email-a.

III. Isporuka i kašnjenje s isporukom

1. Termine i rokove isporuke, kao obvezujuče, potrebno je navesti u pisanom obliku. Rokovi isporuke počinju sa uplatom dijela cijene, sa rezervacijom vozila. Isporuka vozila je regulirana rokom do najkasnije 30 dana, od uplate rezervacije i preostalog dijela cijene vozila.

2. Kupac je ovlašten od prodavatelja zahtijevati isporuku vozila najkasnije u roku od 30 dana nakon uplate 100% cijene vozila. U slučaju kad prodavatelj kasni u izvršavanju ugovornih isporuke vozila, kupac zahtijeva naknadu štete za kašnjenje, naknada štete se, kod prodavatelja ograničava na najviše 5% ugovorene kupoprodajne cijene.

3. Viša sila ili smetnje na strani dobavljača, koje sprečavaju prodavatelja, bez njegove krivnje, u pravovremenoj isporuci (u okviru dogovorenog roka ili termina isporuke) predmeta kupoprodaje, utječu na promjenu termina. Ukoliko navedene smetnje vode do obustave rada duže od četiri mjeseca, kupac ima pravo odstupiti odnosno povuči se iz ugovora.  

IV. Preuzimanje

1. Kupac se obvezuje preuzeti predmet kupoprodaje, nakon uplačene cijene,  u roku od 14 do 30 dana od primitka obavijesti o mogučnosti preuzimanja predmeta kupoprodaje. Moguće je preuzimanje vozila po dogovoru i u kraćem vremenu. Ukoliko kupac ne preuzme predmet kupoprodaje, prodavatelj je ovlašten iskoristiti svoja zakonska prava.

Ukoliko prodavatelj zahtijeva naknadu štete, ista iznosi uplačenu sumu za rezervaciju kao dio kupoprodajne cijene.

Iznos za naknadu štete može biti viši ili niži, ukoliko prodavatelj uspije dokazati veču štetu ili ukoliko kupac uspije dokazati da je šteta puno manja od navedene ili da štete uopče nema.

V. Pridržaj prava vlasništva

1. Do trenutka podmirenja tražbina prodavatelja, na temelju kupoprodajnog ugovora, predmet kupoprodaje ostaje u vlasništvu prodavatelja.

Ako je kupac pravna osoba, javno-pravni posebni fond ili poduzetnik koji, kod zaključivanja ugovora aktivno izvršavaju poslovnu ili samostalno djelatnost, pridržaj prava vlasništva vrijedi i kod potraživanja prodavatelja prema kupcu na osnovu trenutnog poslovnog odnosa pa sve do podmirenja iznosa koji su u vezi s kupoprodajom.

Na zahtjev kupca, prodavatelj je obvezan odreči se pridržaja prava vlasništva, ukoliko kupac podmiri sva potraživanja koja su u vezi s predmetom kupoprodaje te ukoliko postoji primjereni instrument osiguranja za ostala potraživanja iz trenutnih poslovnih odnosa.

Tijekom trajanja pridržaja prava vlasništva, prodavatelj ima pravo na posjed vozačke dokumentacije (knjižica motornog vozila ( Fahrzeugbrief ).

2. Ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu i cijenu za sporedne usluge ne isplati ili ju ne isplati sukladno odredbama sadržanima u ugovoru, prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora i zahtijevati od kupca naknadu štete.

3. Sve dok postoji pridržaj prava vlasništva, kupac nema pravo raspolagati predmetom kupoprodaje niti ustupiti isti trečoj osobi na korištenje.

VI. Odgovornost za materijalne nedostatke

1. Zahtjevi kupca u odnosu na materijalne nedostatke zastarijevaju sukladno zakonskim odredbama, unutar godinu dana od isporuke predmeta kupoprodaje.

Ako je kupac pravna osoba, javno-pravni posebni fond ili poduzetnik koji, kod zaključivanja ugovora aktivno izvršavaju poslovnu ili samostalno djelatnost, zahtjevi za naknadom štete umjesto izvršenja usluge isključeni su u slučaju blagog nemara.

2. Skračenje roka zastare iz stavke 1, rečenice 1, ali i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke iz stavke 1, rečenice 2 ne primjenjuju se za štete koje se zasnivaju na grubom nemaru ili namjernom kršenju obveza od strane prodavatelja, njegovog zakonskog predstavnika, baš kao i kod ugrožavanja života, tijela ili zdravlja.

3. Ukoliko je prodavatelj, na temelju zakonskih odredbi, prouzročio štetu kao posljedicu nemara, tada, u ograničenom opsegu, Prodavatelj snosi odgovornost kako slijedi:

Odgovornost postoji kod povrede obveza koje se smatraju bitnima za ugovor, točnije onih obveza koje predstavljaju sastavni dio ugovora, u odnosu na sadržaj i svrhu ili onih obveza čije izvršenje omogučuje redovno izvršenje kupoprodajnog ugovora i na čije se izvršenje kupac oslanja. Ova je odgovornost ograničena na tipične štete koje je moguče predvidjeti prilikom zaključenja ugovora.

Isključena je osobna odgovornost zakonskog predstavnika, punomočnika i djelatnika prodavatelja za štete prouzročene blagim nemarom.

U odnosu na prethodno navedeno ograničenje odgovornosti i prethodno navedeno isključenje odgovornosti, primjenjuje se stavka 2 ovog odlomka.

4. Neovisno o krivnji prodavatelja, odgovornost ostaje na prodavatelju u slučaju prešutivanja nedostatka, čak i kod preuzimanja jamstva ili rizika, sve u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode.

5. U slučaju potrebe za uklanjanjem nedostataka, vrijedi sljedeče:

a) Kupac ima pravo od prodavatelja zahtijevati potraživanja zbog materijalnih nedostataka. Kod usmenog iskazivanja zahtjeva, kupcu je potrebno uručiti i pisanu potvrdu o navedenom zahtjevu odnosno potraživanju.

b) Ukoliko je predmet kupoprodaje u neispravnom stanju uslijed materijalnog nedostatka, kupac se može obratiti drugom ovlaštenom servisu za motorna vozila, ali samo uz prethodnu suglasnost prodavatelja.

c) Kupac ima pravo podnijeti zahtjev u odnosu na materijalne nedostatke a koji se tiče dijelova ugrađenih u svrhu otklanjanja nedostataka do isteka roka zastare, a sve na temelju kupoprodajnog ugovora.

Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo prodavatelja.

VII. Nadležni sud

1. U odnosu na sveukupne trenutne i buduče zahtjeve odnosno potraživanja na temelju poslovanja, uključujuči i mjenična potraživanja, nadležnost pripada sudu koji se nalazi se u sjedištu prodavatelja.

2. Isti je sud nadležan i kada kupac nema opčenito nadležni sud u tuzemstvu, kada nakon zaključivanja ugovora promjeni prebivalište ili ukoliko njegovo prebivalište nije poznato u vrijeme podizanja tužbe. Opčenito govoreči, u slučaju potraživanja od strane prodavatelja prema kupcu nadležan je sud u mjestu stanovanja prodavatelja.

VIII. Napomena sukladno članku 36 Zakona o rješavanju sporova s potrošačima (VSBG)

Prodavatelj ne sudjeluje u postupku rješavanja spora pred organom za rješavanje sporova potrošača u smislu zakona o rješavanju sporova potrošača te ni u ovom kontekstu nije obvezan na to.

 

Registrieren Sie sich über ein Formular oder ein soziales Netzwerk Registrierung